SARPA Logo
   
   Hafan    Amcanion    Cyfarfodydd    Ymuno â ni    Cysylltu â ni    Cylchgrawn   Archif    Trafnidiaeth Cymru     Dolenni    English
 Dolygfa gyrrwr o'r rheilffordd

Llun:- Robert Davies:-"Of Time and The Railway"
    


CROESO I WEFAN SARPA (Cymdeithas Teithwyr Rheilffordd rhwng Amwythig ac Aberystwyth

Diweddarwyd y tudalen hon ar 24ain Ionawr 2021

SARPA yw'r grŵp defnyddwyr rheilffordd ar gyfer y lein rhwng Amwythig ac Aberystwyth. Mae'r lein yn rhedeg o'r ffin rhwng Cymru a Lloegr, trwy sir Trefaldwyn i arfordir gogledd Ceredigion, gan derfynu yn Aberystwyth, tref Prifysgol (ac weinyddol) sy'n dod yn fwyfwy pwysig. Ein pwrpas yw cadw ac hyrwyddo'r lein fel bod rhwydwaith cludiant cynaliadwy ar gyfer cenhedlaethau'r dyfodol. SARPA yw un o'r grŵpiau teithwyr rheilffyrdd mwyaf weithgar yng Nghymru ac rydym ni'n cwrdd yn fisol. Rydym ni'n ymgyrchu'n gyson am nifer o faterion o amseroedd ac amlder trenau i gynnal a chadw gorsafoedd. Rydym ni'n croesawu unrhyw sylwadau am y gwasanaeth rheilffordd yng Nghanolbarth Cymru.

O fis Chwefror 2021, bydd is-gwmni newydd o Trafnidiaeth Cymru, sy'n eiddo i'r llywodraeth, yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau rheilffordd o ddydd i ddydd, gan ganiatáu i'r llywodraeth chwarae fwy o rhan mewn darparu gwasanaethau rheilffordd yng Nghymru a'r Gororau, gan adlewyrchu realiti masnachol newydd yr amgylchedd wedi-Covid-19. Gydag ansicrwydd enfawr ynghylch refeniw teithwyr, mae hyn yn rhoi'r sylfaen ariannol fwyaf sefydlog inni reoli gwasanaethau rheilffyrdd wrth inni ddod allan o'r pandemig.

Bydd rheolaeth seilwaith a thrawsnewid ar Linelllau Craidd y Cymoedd sy'n eiddo i Lywodraeth Cymru yn parhau i gael eu cyflawni o dan yr un gontract. Bydd partneriaeth newydd gyda KeolisAmey,, o dan arweiniad Trafnidiaeth Cymru yn cael ei greu.

Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda'r sefydliad newydd.


NEGES GAN Y CADEIRYDD

Blwyddyn newydd dda, neu blwyddyn newydd well fel mae rhai yn dweud ar hyn o bryd. Mae'n amhosibl ysgrifennu neges fel hyn heb gyfeirio at y sefyllfa covid, ac yn sicr mae hyn wedi effeithio ar bob un ohonom dros y rhan fwyaf o 2020. Cydymdeimladau dwys i'r rhai ohonoch sydd wedi colli rhywun. Dydy SARPA ddim yn eithriad i'r argyfwng ac felly bydd rhaid i ni barhau i gynnal cyfarfodydd arlein nes ei bod yn ddiogel i ni gwrdd wyneb yn wyneb unwaith eto. Rwy'n deall nad yw'n bosibl i bawb ymuno â'r cyfarfodydd ond does gennym ni ddim dewis ar hyn o bryd.

Mae gobaith ar y gorwel gyda brechiadau'n cael eu dyrrannu; fodd bynnag bydd heriau o safbwynt y rheilffyrdd hefyd. Gostyngodd lefelau traffig yn aruthrol yn ystod y pandemig ac mae eisoes sôn am drysorlys llywodraeth y DU yn gostwng lefelau gwasanaeth ar y rheilffyrdd. Wrth gwrs bydd angen i ni ddylanwadu felly ar Lywodraeth Cymru i beidio ag gwneud yr un peth ond hefyd mae eisiau gweld lefelau traffig ar y rheilffordd yn atgyfodi pan fydd hynny'n ddiogel. Yn ffodus, mae'n bosibl bydd y Cambrian yn dioddef llai na rheilffyrdd eraill am fod gymaint o deithio hamdden ar hyd y lein: yn sicr mae gen i restr hirfaith o lefydd hoffwn i fynd unwaith dwi'n cael crwydro eto. Fodd bynnag bydd angen sicrhau gwasanaeth rheilffordd aml a dibynadwy, gan gadw Trafnidiaeth Cymru at eu haddewid i gyflwyno gwasanaeth bob awr llawn a chadw pwysau am newidiadau i agweddau o'r trenau newydd.

Er gwaethaf pob cwmwl mae rhai enillion. Fel y gwelwch nes ymlaen yn y newyddlen, mae Network Rail am wneud gwaith ar nifer o bontydd ar rwydwaith y Cambrian, gan gynnwys Pont Glantwymyn ("Black Bridge"), un o'r mannau gwanaf ar y lein. Bydd hyn yn gwella dibynadwyedd a helpu sicrhau dyfodol tymor hir rheilffyrdd y Cambrian.

Jeff Smith,
Cadeirydd,
Rhagfyr 2020


Gallwch chi weld beth ddywedsom ni am y rheilffyrdd yn y gorffenol gan ddilyn y dolen hon i'n tudalen archif. Rydym ni wedi archifo'r holl cylchlythrau nôl i fis Tachwedd 2001
Mae unrhyw barn a fynegir ar wefan SARPA yn barn cyfranwyr ac nid yw o reidrwydd yn cynrychio SARPA ar ei cyfan. Cyhoeddir wybodaeth gyda'r bwriadau gorau, ond ni all SARPA derbyn cyfrifoldeb am unrhyw canlyniadau gwybodaeth diffygiol.

Mae'r lluniau ar y wefan o dan hawlfraint y ffotograffwyr - ni ddylid defnyddio'r rhain heb eu caniatád.

Mae'r webmeistr yn cadw'r hawl i wneud newidiadau.


Noder mai nifer o ddolenni yn cael eu cynnwys yn y testun ar hyd a lled y wefan. Mae'r rhain er lles ein hymwelwyr, er enghraifft wrth esbonio terminoleg y rheilffyrdd. Dydy'r dolenni ddim yn cyfateb i fynegiant barn SARPA ar unrhyw bwnc.


Shrewsbury to Aberystwyth Rail Passengers Association (SARPA)
   c/o Arosfa,   7 Railway Terrace,  Heol y Doll,  Machynlleth,  Powys,  SY20 8BJ  Wales,  United Kingdom
© SARPA 2005-2021
All Rights Reserved
Website:- Angus Eickhoff