SARPA Logo
   
   Hafan    Amcanion    Cyfarfodydd    Ymuno â ni    Cysylltu â ni    Cylchgrawn   Archif    Trafnidiaeth Cymru     Dolenni    English
 Dolygfa gyrrwr o'r rheilffordd

Llun:- Robert Davies:-"Of Time and The Railway"
    


CROESO I WEFAN SARPA (Cymdeithas Teithwyr Rheilffordd rhwng Amwythig ac Aberystwyth

Diweddarwyd y tudalen hon ar 9fed Mai 2021

SARPA yw'r grŵp defnyddwyr rheilffordd ar gyfer y lein rhwng Amwythig ac Aberystwyth. Mae'r lein yn rhedeg o'r ffin rhwng Cymru a Lloegr, trwy sir Trefaldwyn i arfordir gogledd Ceredigion, gan derfynu yn Aberystwyth, tref Prifysgol (ac weinyddol) sy'n dod yn fwyfwy pwysig. Ein pwrpas yw cadw ac hyrwyddo'r lein fel bod rhwydwaith cludiant cynaliadwy ar gyfer cenhedlaethau'r dyfodol. SARPA yw un o'r grŵpiau teithwyr rheilffyrdd mwyaf weithgar yng Nghymru ac rydym ni'n cwrdd yn fisol. Rydym ni'n ymgyrchu'n gyson am nifer o faterion o amseroedd ac amlder trenau i gynnal a chadw gorsafoedd. Rydym ni'n croesawu unrhyw sylwadau am y gwasanaeth rheilffordd yng Nghanolbarth Cymru.

O fis Chwefror 2021, bydd is-gwmni newydd o Trafnidiaeth Cymru, sy'n eiddo i'r llywodraeth, yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau rheilffordd o ddydd i ddydd, gan ganiatáu i'r llywodraeth chwarae fwy o rhan mewn darparu gwasanaethau rheilffordd yng Nghymru a'r Gororau, gan adlewyrchu realiti masnachol newydd yr amgylchedd wedi-Covid-19. Gydag ansicrwydd enfawr ynghylch refeniw teithwyr, mae hyn yn rhoi'r sylfaen ariannol fwyaf sefydlog inni reoli gwasanaethau rheilffyrdd wrth inni ddod allan o'r pandemig.

Bydd rheolaeth seilwaith a thrawsnewid ar Linelllau Craidd y Cymoedd sy'n eiddo i Lywodraeth Cymru yn parhau i gael eu cyflawni o dan yr un gontract. Bydd partneriaeth newydd gyda KeolisAmey,, o dan arweiniad Trafnidiaeth Cymru yn cael ei greu.

Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda'r sefydliad newydd.Dewch o hyd i ni ar    NEGES GAN Y CADEIRYDD

Rydym yn sefyll ar drothwy mewn sawl ffordd ar hyn o bryd. Gallem edrych ymlaen at lai o achosion Covid a rhyw fath o ddychwelyd at ryw fath o normal yn ystod y misoedd i fod (croesi bysedd!). Mae'n bur bosibl bydd mwy o resymau a chyfleoedd i deithio ar y trên erbyn diwedd yr haf, gyda chyfleoedd i weld hen ffrindiau ar ôl saib hir.

Rydym yn sefyll ar drothwy hefyd ynglŷn â'r trenau sy'n gweithio ar y lein. Mae'r rhai cyntaf o'r trenau newydd wedi bod yn cael eu cwblhau ac wrthi'n cael eu profi yn ddiweddar. Bydd manteision i hyn wrth reswm: bydd y trenau newydd yn gallu cyflymu'n well, bydd y system awyru yn well o lawer a bydd darpariaeth dda iawn ar gyfer bagiau a beiciau. Fodd bynnag, mae SARPA dal i ddadlau dros welliannau fel ail dŷ bach mewn uned 2-gerbyd a'r gallu i fynd yn "bi-mode" pan fydd y gwifrau'n cyrraedd Amwythig. Y perygl yw y bydd yn fwy costus a thrafferthus i fynd i'r afael â'r fath materion unwaith y bydd y trenau wedi cychwyn mewn gwasanaeth felly rydym dal i bwyso!

Newyddion arall yw bod gwaith eisoes wedi bod ar y gweill ar nifer o bontydd ar hyd y rhwydwaith, gyda gwaith mawr i godi'r Bont Ddu i'r dwyrain o Fachynlleth ym mis Mai a mis Mehefin. Bydd hyn yn helpu cynnal y lein a gwasanaethau i'r dyfodol mewn byd sy'n dioddef newidiadau i batrymau tywydd.

Mae sôn am batrymau tywydd hefyd yn fy atgoffa am ddogfen Llywodraeth Cymru "Llwybr Newydd" sy'n gosod sail i strategaeth Llywodraeth Cymru ynglŷn â thrafnidiaeth i'r dyfodol. Mae llawer o syniadau gwych fel cynyddu defnydd y rheilffyrdd ac ehangu capasiti er mwyn lleihau allyriadau carbon. Wrth reswm, bu SARPA yn pwysleisio mewn ymateb i'r ymgynghoriad yr angen am dargedau a chamau pendant wrth geisio hyn. Wrth fynd ymlaen, bydd rhaid i SARPA sicrhau eu bod yn cadw at eu gair gan fuddsoddi'n fawr yn ein rheilffyrdd a gwella gwasanaethau.

Jeff Smith,
Cadeirydd,
Ebrill 2021


Gallwch chi weld beth ddywedsom ni am y rheilffyrdd yn y gorffenol gan ddilyn y dolen hon i'n tudalen archif. Rydym ni wedi archifo'r holl cylchlythrau nôl i fis Tachwedd 2001
Mae unrhyw barn a fynegir ar wefan SARPA yn barn cyfranwyr ac nid yw o reidrwydd yn cynrychio SARPA ar ei cyfan. Cyhoeddir wybodaeth gyda'r bwriadau gorau, ond ni all SARPA derbyn cyfrifoldeb am unrhyw canlyniadau gwybodaeth diffygiol.

Mae'r lluniau ar y wefan o dan hawlfraint y ffotograffwyr - ni ddylid defnyddio'r rhain heb eu caniatád.

Mae'r webmeistr yn cadw'r hawl i wneud newidiadau.


Noder mai nifer o ddolenni yn cael eu cynnwys yn y testun ar hyd a lled y wefan. Mae'r rhain er lles ein hymwelwyr, er enghraifft wrth esbonio terminoleg y rheilffyrdd. Dydy'r dolenni ddim yn cyfateb i fynegiant barn SARPA ar unrhyw bwnc.


Shrewsbury to Aberystwyth Rail Passengers Association (SARPA)
   c/o Arosfa,   7 Railway Terrace,  Heol y Doll,  Machynlleth,  Powys,  SY20 8BJ  Wales,  United Kingdom
© SARPA 2005-2021
All Rights Reserved
Website:- Angus Eickhoff