SARPA Logo
   
   Hafan    Amcanion    Cyfarfodydd    Ymuno â ni    Cysylltu â ni    Cylchgrawn   Archif    Trafnidiaeth Cymru     Dolenni    English
 Dolygfa gyrrwr o'r rheilffordd

Llun:- Robert Davies:-"Of Time and The Railway"
    


CROESO I WEFAN SARPA (Cymdeithas Teithwyr Rheilffordd rhwng Amwythig ac Aberystwyth

Diweddarwyd y tudalen hon ar Medi 19eg 2022

SARPA yw'r grŵp defnyddwyr rheilffordd ar gyfer y lein rhwng Amwythig ac Aberystwyth. Mae'r lein yn rhedeg o'r ffin rhwng Cymru a Lloegr, trwy sir Trefaldwyn i arfordir gogledd Ceredigion, gan derfynu yn Aberystwyth, tref Prifysgol (ac weinyddol) sy'n dod yn fwyfwy pwysig. Ein pwrpas yw cadw ac hyrwyddo'r lein fel bod rhwydwaith cludiant cynaliadwy ar gyfer cenhedlaethau'r dyfodol. SARPA yw un o'r grŵpiau teithwyr rheilffyrdd mwyaf weithgar yng Nghymru ac rydym ni'n cwrdd yn fisol. Rydym ni'n ymgyrchu'n gyson am nifer o faterion o amseroedd ac amlder trenau i gynnal a chadw gorsafoedd. Rydym ni'n croesawu unrhyw sylwadau am y gwasanaeth rheilffordd yng Nghanolbarth Cymru.

O fis Chwefror 2021, bydd is-gwmni newydd o Trafnidiaeth Cymru, sy'n eiddo i'r llywodraeth, yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau rheilffordd o ddydd i ddydd, gan ganiatáu i'r llywodraeth chwarae fwy o rhan mewn darparu gwasanaethau rheilffordd yng Nghymru a'r Gororau, gan adlewyrchu realiti masnachol newydd yr amgylchedd wedi-Covid-19. Gydag ansicrwydd enfawr ynghylch refeniw teithwyr, mae hyn yn rhoi'r sylfaen ariannol fwyaf sefydlog inni reoli gwasanaethau rheilffyrdd wrth inni ddod allan o'r pandemig.

Bydd rheolaeth seilwaith a thrawsnewid ar Linelllau Craidd y Cymoedd sy'n eiddo i Lywodraeth Cymru yn parhau i gael eu cyflawni o dan yr un gontract. Bydd partneriaeth newydd gyda KeolisAmey, o dan arweiniad Trafnidiaeth Cymru yn cael ei greu.

Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda'r sefydliad newydd.Dewch o hyd i ni ar    NEGES GAN Y CADEIRYDD

Mae wedi bod yn haf sych a heulog ac roedd yn braf gweld llawer o ddefnydd o Reilffyrdd y Cambrian yn dros yr haf. Yn anffodus, dydy'r gwasanaeth ddim wedi bod yn ddibynadwy iawn, gyda llawer o wasanaethau'n cael eu canslo, rhedeg yn hwyr neu'n rhedeg gyda llai o gerbydau na'r disgwyl. Yn ôl yr ystadegau sydd ar wefan Trafnidiaeth Cymru, roedd 71.1% o drenau ar draws Cymru a'r Gororau wedi rhedeg ar amser eleni, gan gymharu â 76.8% y llynedd (oedd yn ddigon gwael!). Yn ogystal, roedd 4.19% o wasanaethau wedi cael eu canslo wrth gymharu â 2.51% y llynedd. Yn amlwg, mae'r sefyllfa yn dangos yr angen am grwpiau defnyddwyr rheilffyrdd fel ni ar draws Cymru a'r gororau i herio Trafnidiaeth Cymru am hyn.

Rydym yn falch o weld mwy o waith ar Draphont y Bermo yn ystod yr hydref. Rydym ar ddeall bydd gwaith ar hyd lein yr arfordir felly fydd dim trenau i'r gogledd o Fachynlleth. Fodd bynnag, mae'n braf gweld buddsoddiad i warchod dyfodol y lein.

Y diwrnod cyn ysgrifennu hyn, roeddwn wedi bod ar drên o Aberystwyth i Telford. Daeth i'r amlwg bod ebost wedi bod yn gwahardd troliau lluniaeth rhag mynd lawr y trên a bod rhaid i'r staff aros wrth un o'r drysau, gyda'r cwsmeriaid yn dod atynt. Bydd rhaid ymchwilio i hyn – y perygl yw bydd llai o bobl yn mynd at y troli sydd yn gallu peryglu dyfodol lluniaeth ar y lein. Mae SARPA eisoes wedi codi cwestiynau am pam fydd hi'n bosibl i deithwyr dalu am luniaeth gydag arian parod os nag ydynt am ddefnyddio cerdyn ac mae'r sefyllfa dal i fod yn anodd i'r rhai sydd heb gerdyn.

Yn olaf, ond yn gyffrous iawn, rydym wedi cadarnhau yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ein bod yn ehangu sgôp daearyddol SARPA i gynnwys lein yr arfordir. Yn ymarferol, rydym wastad wedi ymwneud â lein yr arfordir am ei fod yn gysylltiedig â'r brif lein, ond pan sefydlwyd SARPA roedd grŵp defnyddwyr rheilffyrdd gweithgar iawn ar lein yr arfordir yn barod. Am hynny, roeddem ni, ar bapur, wedi cyfyngu ein hunain i gynrychioli teithwyr ar y brif lein y Cambrian rhwng Aberystwyth ac Amwythig. Wrth gwrs, mae rhai o'r rhain yn teithio tua Birmingham, Pwllheli neu ymhellach. Ers hynny, gwaetha'r modd, mae'r grŵp ar lein yr arfordir wedi dod i ben ac felly rydym am sicrhau bod teithwyr ar hyd yr arfordir yn cael llais. Efallai bydd yn ymddangos yn rhyfedd ein bod yn cadw'r enw SARPA ond rydym yn gyndyn o gefnu ar frand cryf ac rydym yn teimlo bydd modd i ni gynrychioli teithwyr a chymunedau ar hyd lein yr arfordir yn llwyddiannus. Croeso cynnes i bawb!

Jeff Smith, Cadeirydd SARPA
Aberystwyth
Medi 2022


Gallwch chi weld beth ddywedsom ni am y rheilffyrdd yn y gorffenol gan ddilyn y dolen hon i'n tudalen archif. Rydym ni wedi archifo'r holl cylchlythrau nôl i fis Tachwedd 2001
Mae unrhyw barn a fynegir ar wefan SARPA yn barn cyfranwyr ac nid yw o reidrwydd yn cynrychio SARPA ar ei cyfan. Cyhoeddir wybodaeth gyda'r bwriadau gorau, ond ni all SARPA derbyn cyfrifoldeb am unrhyw canlyniadau gwybodaeth diffygiol.

Mae'r lluniau ar y wefan o dan hawlfraint y ffotograffwyr - ni ddylid defnyddio'r rhain heb eu caniatád.

Mae'r webmeistr yn cadw'r hawl i wneud newidiadau.


Noder mai nifer o ddolenni yn cael eu cynnwys yn y testun ar hyd a lled y wefan. Mae'r rhain er lles ein hymwelwyr, er enghraifft wrth esbonio terminoleg y rheilffyrdd. Dydy'r dolenni ddim yn cyfateb i fynegiant barn SARPA ar unrhyw bwnc.


Shrewsbury to Aberystwyth Rail Passengers Association (SARPA)
   c/o Arosfa,   7 Railway Terrace,  Heol y Doll,  Machynlleth,  Powys,  SY20 8BJ  Wales,  United Kingdom
© SARPA 2005-2022
All Rights Reserved
Website:- Angus Eickhoff