SARPA Logo
   
   Hafan    Amcanion    Cyfarfodydd    Ymuno â ni    Cysylltu â ni    Cylchgrawn   Archif    Trafnidiaeth Cymru     Dolenni    English
 Dolygfa gyrrwr o'r rheilffordd

Llun:- Robert Davies:-"Of Time and The Railway"
    


CROESO I WEFAN SARPA (Cymdeithas Teithwyr Rheilffordd rhwng Amwythig ac Aberystwyth

Diweddarwyd y tudalen hon ar 4ydd o Fai 2022

SARPA yw'r grŵp defnyddwyr rheilffordd ar gyfer y lein rhwng Amwythig ac Aberystwyth. Mae'r lein yn rhedeg o'r ffin rhwng Cymru a Lloegr, trwy sir Trefaldwyn i arfordir gogledd Ceredigion, gan derfynu yn Aberystwyth, tref Prifysgol (ac weinyddol) sy'n dod yn fwyfwy pwysig. Ein pwrpas yw cadw ac hyrwyddo'r lein fel bod rhwydwaith cludiant cynaliadwy ar gyfer cenhedlaethau'r dyfodol. SARPA yw un o'r grŵpiau teithwyr rheilffyrdd mwyaf weithgar yng Nghymru ac rydym ni'n cwrdd yn fisol. Rydym ni'n ymgyrchu'n gyson am nifer o faterion o amseroedd ac amlder trenau i gynnal a chadw gorsafoedd. Rydym ni'n croesawu unrhyw sylwadau am y gwasanaeth rheilffordd yng Nghanolbarth Cymru.

O fis Chwefror 2021, bydd is-gwmni newydd o Trafnidiaeth Cymru, sy'n eiddo i'r llywodraeth, yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau rheilffordd o ddydd i ddydd, gan ganiatáu i'r llywodraeth chwarae fwy o rhan mewn darparu gwasanaethau rheilffordd yng Nghymru a'r Gororau, gan adlewyrchu realiti masnachol newydd yr amgylchedd wedi-Covid-19. Gydag ansicrwydd enfawr ynghylch refeniw teithwyr, mae hyn yn rhoi'r sylfaen ariannol fwyaf sefydlog inni reoli gwasanaethau rheilffyrdd wrth inni ddod allan o'r pandemig.

Bydd rheolaeth seilwaith a thrawsnewid ar Linelllau Craidd y Cymoedd sy'n eiddo i Lywodraeth Cymru yn parhau i gael eu cyflawni o dan yr un gontract. Bydd partneriaeth newydd gyda KeolisAmey, o dan arweiniad Trafnidiaeth Cymru yn cael ei greu.

Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda'r sefydliad newydd.Dewch o hyd i ni ar    NEGES GAN Y CADEIRYDD

Mae'n bleser gennyf ddweud y bydd cyfarfodydd wyneb i wyneb yn ailgychwyn ym Mis Mai eleni. Mae wedi bod yn amser hir ers i ni gwrdd yn gorfforol ac rydym yn gwerthfawrogi amynedd y rhai nad sy'n gallu ymuno â'n cyfarfodydd yn rhithiol dros y ddwy flynedd diwethaf.

Y cyfarfod cyntaf yn y gyfres o gyfarfodydd wyneb i wyneb fydd yn yr Ystafell Slater, Gorsaf Wharf Tywyn, am 14:00 dydd Sul 15 Mai. Cynhelir ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn y Clwb Bowlio, Machynlleth am 11:15 dydd Sadwrn 11 Mehefin. Bydd yn braf eich gweld wyneb i wyneb o'r diwedd.

Mewn newyddion arall, rhaid canmol gwaith Network Rail i ailagor y lein ar bwys y Trallwng wedi'r llifogydd. Cwblhawyd llawer o waith mewn llai na mis gan gynnwys ailosod y traciau yn gyfan gwbl mewn mannau. Edrychwn ymlaen hefyd at y gwaith i warchod y lein rhag dioddef y fath difrod yn y dyfodol - bydd cerrig yn cael eu gosod ar hyd un ochr o'r lein i gadw gwely'r trac yn ei le.

Edrychwn ymlaen hefyd at gyhoeddiad amserlen mis Mai gan obeithio y bydd gwasanaethau ychwanegol yn cael eu cynnal yn hytrach na'r gwasanaeth bob yn ail awr sydd gennym ar hyn o bryd.

Jeff Smith, Cadeirydd SARPA
Aberystwyth
Ebrill 2022


Gallwch chi weld beth ddywedsom ni am y rheilffyrdd yn y gorffenol gan ddilyn y dolen hon i'n tudalen archif. Rydym ni wedi archifo'r holl cylchlythrau nôl i fis Tachwedd 2001
Mae unrhyw barn a fynegir ar wefan SARPA yn barn cyfranwyr ac nid yw o reidrwydd yn cynrychio SARPA ar ei cyfan. Cyhoeddir wybodaeth gyda'r bwriadau gorau, ond ni all SARPA derbyn cyfrifoldeb am unrhyw canlyniadau gwybodaeth diffygiol.

Mae'r lluniau ar y wefan o dan hawlfraint y ffotograffwyr - ni ddylid defnyddio'r rhain heb eu caniatád.

Mae'r webmeistr yn cadw'r hawl i wneud newidiadau.


Noder mai nifer o ddolenni yn cael eu cynnwys yn y testun ar hyd a lled y wefan. Mae'r rhain er lles ein hymwelwyr, er enghraifft wrth esbonio terminoleg y rheilffyrdd. Dydy'r dolenni ddim yn cyfateb i fynegiant barn SARPA ar unrhyw bwnc.


Shrewsbury to Aberystwyth Rail Passengers Association (SARPA)
   c/o Arosfa,   7 Railway Terrace,  Heol y Doll,  Machynlleth,  Powys,  SY20 8BJ  Wales,  United Kingdom
© SARPA 2005-2022
All Rights Reserved
Website:- Angus Eickhoff