SARPA Logo
   
   Hafan    Amcanion    Cyfarfodydd    Ymuno â ni    Cysylltu â ni    Cylchgrawn   Archif    Trenau Arriva Cymru     Dolenni    English
 Driver's view of the line

Llun:- Robert Davies/ "Of Time and The Railway"
    


CROESO I WEFAN SARPA (Cymdeithas Teithwyr Rheilffordd rhwng Amwythig ac Aberystwyth

Diweddarwyd y tudalen hon ar 18 Mawrth 2017

SARPA yw'r grŵp defnyddwyr rheilffordd ar gyfer y lein rhwng Amwythig ac Aberystwyth. Mae'r lein yn rhedeg o'r ffin rhwng Cymru a Lloegr, trwy sir Trefaldwyn i arfordir gogledd Ceredigion, gan derfynu yn Aberystwyth, tref Prifysgol (ac weinyddol) sy'n dod yn fwyfwy pwysig. Ein pwrpas yw cadw ac hyrwyddo'r lein fel bod rhwydwaith cludiant cynaliadwy ar gyfer cenhedlaethau'r dyfodol. SARPA yw un o'r grŵpiau teithwyr rheilffyrdd mwyaf weithgar yng Nghymru ac rydym ni'n cwrdd yn fisol. Rydym ni'n ymgyrchu'n gyson am nifer o faterion o amseroedd ac amlder trenau i gynnal a chadw gorsafoedd. Rydym ni'n croesawu unrhyw sylwadau am y gwasanaeth rheilffordd yng Nghanolbarth Cymru.

Bydd Masnachfraint Cymru a Gororau yn newid yn nes ymlaen yn 2018 ac rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda'r gweithredwr newydd. Mae'n ddrwg gennym, ar ôl yr holl waith caled a gyflwynir gan Arriva i wella ansawdd y gwasanaeth, maen nhw wedi penderfynu peidio â gwneud cais.


NEGES GAN Y CADEIRYDD

Er gwaethaf y diffyg gwbydoaeth parhaol am y masnachfraint newydd, mae SARPA dal i fod yn dylanwadol ac yn barod i godi llais. Enghraifft diweddar o hyn oedd yn y "Cambrian News" yn Mis Ionawr, pan gyhoeddwyd erthygl am ein gwrthwynebiad i'r cynydd ym mhrisiau tocynnau. Ers nifer o flynyddoedd mae prisiau tocynnau wedi bod yn codi yn gyflym fel bod llywodraeth San Steffan yn talu cyfran llai mewn swbsidi, tra eu bod yn parhau i fuddsoddi'n frwd mewn ffyrdd. Yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru dal yn ymddangos yn awyddus i fuddsoddi mewn dargyfeiriad drud i'r M4 o gwmpas Casnewydd, gydag amcangyfrifon newydd o £4Bn. Gellid ail-agor y rheilffordd rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin dwywaith am y fath bris!

Mae fe hefyd yn wir mae gan Gymru 5% o boblogaeth y DU, 6% o'r rheilffyrdd, ond mae hi ond wedi derbyn 1% o'r buddsoddiad mewn seilwaith rheilffyrdd yn ddiweddar . Yn sicr, mae angen buddsoddi mewn seilwaith rheilffyrdd yng Nghymru.

Ar hyn o bryd, rydym dal i ddioddef gorlenwi difrifol ar drenau ar y Cambrian oherwydd diffyg cerbydau. Mae 24 uned sy'n gallu gweithio ar y lein (hynny yw, 48 cerbyd), ond mae rhai o'r rhain yn cael eu defnyddio mewn ardaloedd eraill yn lle. Ar raddfa ehangach, does gan Drenau Arriva Cymru ddim llawer mwy o gerbydau nag oedd ganddynt ar ddechrau eu masnachfraint yn 2003, ond mae nifer y teithwyr wedi cynyddu'n drawiadol. Bydd angen mynd i'r afael â hyn a mynnu fod y 24 uned sydd ar gael yn cael eu trosglwyddo i'r Cambrian er mwyn ymdopi â phoblogrwydd y rheilffordd, trwy gael cerbydau ychwanegol i weddill y rhwydwaith.

Bydd siawns i ni trafod hyn, a materion eraill, gydag uwch-reolwyr Arriva yn ein cyfarfod yn Amwythig ym mis Mawrth. Yn ogystal, byddem ni'n parhau i osod ein gofynion ar gyfer y masnachfraint newydd.

Jeff Smith
Aberystwyth
Chwefror 2018


Gallwch chi weld beth ddywedsom ni am y rheilffyrdd yn y gorffenol gan ddilyn y dolen hon i'n tudalen archif. Rydym ni wedi archifo'r holl cylchlythrau nôl i fis Tachwedd 2001
Mae unrhyw barn a fynegir ar wefan SARPA yn barn cyfranwyr ac nid yw o reidrwydd yn cynrychio SARPA ar ei cyfan. Cyhoeddir wybodaeth gyda'r bwriadau gorau, ond ni all SARPA derbyn cyfrifoldeb am unrhyw canlyniadau gwybodaeth diffygiol.

Mae'r lluniau ar y wefan o dan hawlfraint y ffotograffwyr - ni ddylid defnyddio'r rhain heb eu caniatád.

Mae'r webmeistr yn cadw'r hawl i wneud newidiadau.


Noder mai nifer o ddolenni yn cael eu cynnwys yn y testun ar hyd a lled y wefan. Mae'r rhain er lles ein hymwelwyr, er enghraifft wrth esbonio terminoleg y rheilffyrdd. Dydy'r dolenni ddim yn cyfateb i fynegiant barn SARPA ar unrhyw bwnc.


SARPA
   c/o Newtown Station Travel   yr Orsaf Rheilffordd,  Hen Ffordd Ceri,  Trenewydd,  Powys,  SY16 1BP  Cymru,
© SARPA 2005-2018
All Rights Reserved
Wefan:- Angus Eickhoff