SARPA Logo
   
   Hafan    Amcanion    Cyfarfodydd    Ymuno â ni    Cysylltu â ni    Cylchgrawn   Archif    Trafnidiaeth Cymru     Dolenni    English
 Driver's view of the line

Llun:- Robert Davies:-"Of Time and The Railway"
    


CROESO I WEFAN SARPA (Cymdeithas Teithwyr Rheilffordd rhwng Amwythig ac Aberystwyth

Diweddarwyd y tudalen hon ar 5ed Mawrth 2019

SARPA yw'r grŵp defnyddwyr rheilffordd ar gyfer y lein rhwng Amwythig ac Aberystwyth. Mae'r lein yn rhedeg o'r ffin rhwng Cymru a Lloegr, trwy sir Trefaldwyn i arfordir gogledd Ceredigion, gan derfynu yn Aberystwyth, tref Prifysgol (ac weinyddol) sy'n dod yn fwyfwy pwysig. Ein pwrpas yw cadw ac hyrwyddo'r lein fel bod rhwydwaith cludiant cynaliadwy ar gyfer cenhedlaethau'r dyfodol. SARPA yw un o'r grŵpiau teithwyr rheilffyrdd mwyaf weithgar yng Nghymru ac rydym ni'n cwrdd yn fisol. Rydym ni'n ymgyrchu'n gyson am nifer o faterion o amseroedd ac amlder trenau i gynnal a chadw gorsafoedd. Rydym ni'n croesawu unrhyw sylwadau am y gwasanaeth rheilffordd yng Nghanolbarth Cymru.

Newidiodd Franchise Cymru a Gororau ym mis Hydref 2018 ac edrychwn ymlaen at weithio gyda'r gweithredwr newydd, KeolisAmey, sy'n gweithredu o dan yr enw brand "Trafnidiaeth Cymru" .


NEGES GAN Y CADEIRYDD

Mae'r misoedd diwethaf wedi dangos yn glir bod dal angen grŵp fel SARPA i wthio am welliannau i'r rheilffordd. Problem weledol iawn yw'r trafferthion parhaus o ran perf- formiad ar y Cambrian, gyda nifer o drenau sydd yn rhy fer, rhai wedi'u canslo a theithwyr yn gorfod newid trenau ym Machynlleth ar sawl achlysur. Er gwaethaf ymdrechion a lobio SARPA, mae'r problemau'n parhau, er eu bod yn llai nag oedden nhw ym mis Tachwedd diwethaf.

Yr hyn sydd yn llai weledol ar hyn o bryd, ond fydd yn cael effaith mawr ar y gwasanaethau, yw'r cwestiynau am addewid Trafnidiaeth Cymru i osod offer ERTMS. ar yr holl trenau DMUs newydd. Yn lle, mae sôn am osod yr offer ar dim ond 21 uned 2-cerbyd (i'w rhannu gyda'r gwasnaeth Birmingham - Caergybi), sydd ddim yn ddigon i ymdopi'n iawn â'r alw presennol, heb sôn am dyfiant. Mae niferoedd o deithwyr ar y Cambrian wedi cynyddu'n aruthrol yn y blynyddoedd diwethaf, yn arbennig ers gyflwyno'r gwasanaethau ychwanegol, ac mae disgwyl i hyn barhau. Gan hynny, mae angen mwy o gerbydau ar y lein yn ddirfawr. Mae Trafnidiaeth Cymru wedi addewid 65% mwy o seddi ar draws rhwydwaith reilffyrdd Cymru a'r Gororau, felly mae ond yn deg y dylai'r Cambrian cael 65% mwy o seddi ar y trenau. Am hynny, bydd angen llawer mwy na 21 o DMUau arnom!

Bydd SARPA'n parhau i lobio Trafnidiaeth Cymru, gwleidyddion ac eraill i sicrhau gwelliannau i'r gwasanaeth a threnau newydd fydd yn welliant go iawn i'r gwasanaeth ar y Cambrian.

Jeff Smith,
Cadeirydd,
Mawrth 2019


Gallwch chi weld beth ddywedsom ni am y rheilffyrdd yn y gorffenol gan ddilyn y dolen hon i'n tudalen archif. Rydym ni wedi archifo'r holl cylchlythrau nôl i fis Tachwedd 2001
Mae unrhyw barn a fynegir ar wefan SARPA yn barn cyfranwyr ac nid yw o reidrwydd yn cynrychio SARPA ar ei cyfan. Cyhoeddir wybodaeth gyda'r bwriadau gorau, ond ni all SARPA derbyn cyfrifoldeb am unrhyw canlyniadau gwybodaeth diffygiol.

Mae'r lluniau ar y wefan o dan hawlfraint y ffotograffwyr - ni ddylid defnyddio'r rhain heb eu caniatád.

Mae'r webmeistr yn cadw'r hawl i wneud newidiadau.


Noder mai nifer o ddolenni yn cael eu cynnwys yn y testun ar hyd a lled y wefan. Mae'r rhain er lles ein hymwelwyr, er enghraifft wrth esbonio terminoleg y rheilffyrdd. Dydy'r dolenni ddim yn cyfateb i fynegiant barn SARPA ar unrhyw bwnc.


SARPA
   c/o Newtown Station Travel   yr Orsaf Rheilffordd,  Hen Ffordd Ceri,  Trenewydd,  Powys,  SY16 1BP  Cymru,
© SARPA 2005-2019
All Rights Reserved
Wefan:- Angus Eickhoff