SARPA Logo
   
   Hafan    Amcanion    Cyfarfodydd    Ymuno â ni    Cysylltu â ni    Cylchgrawn   Archif    Trafnidiaeth Cymru     Dolenni    English
 Driver's view of the line

Llun:- Robert Davies/ "Of Time and The Railway"
    


CROESO I WEFAN SARPA (Cymdeithas Teithwyr Rheilffordd rhwng Amwythig ac Aberystwyth

Diweddarwyd y tudalen hon ar 21ain Gorffenaf 2018

SARPA yw'r grŵp defnyddwyr rheilffordd ar gyfer y lein rhwng Amwythig ac Aberystwyth. Mae'r lein yn rhedeg o'r ffin rhwng Cymru a Lloegr, trwy sir Trefaldwyn i arfordir gogledd Ceredigion, gan derfynu yn Aberystwyth, tref Prifysgol (ac weinyddol) sy'n dod yn fwyfwy pwysig. Ein pwrpas yw cadw ac hyrwyddo'r lein fel bod rhwydwaith cludiant cynaliadwy ar gyfer cenhedlaethau'r dyfodol. SARPA yw un o'r grŵpiau teithwyr rheilffyrdd mwyaf weithgar yng Nghymru ac rydym ni'n cwrdd yn fisol. Rydym ni'n ymgyrchu'n gyson am nifer o faterion o amseroedd ac amlder trenau i gynnal a chadw gorsafoedd. Rydym ni'n croesawu unrhyw sylwadau am y gwasanaeth rheilffordd yng Nghanolbarth Cymru.

Newidiodd Franchise Cymru a Gororau ym mis Hydref 2018 ac edrychwn ymlaen at weithio gyda'r gweithredwr newydd, KeolisAmey, sy'n gweithredu o dan yr enw brand "Trafnidiaeth Cymru" .


NEGES GAN Y CADEIRYDD

Ers y cylchlythyr diwethaf, mae sefyllfa'r Cambrian yn edrych yn dra gwahanol. Ar yr wyneb, rydym wedi llwyddo lawer iawn. O 2023, bydd trenau newydd sbon a gwasanaeth bob awr lawn ar y Cambrian ymysg gwelliannau eraill. Mewn cyflwyniad a roddwyd gan KeolisAmey i Aelodau Cynulliad, dywedwyd ar fap mai gwasanaeth lawn bob awr oedd yn ddyhead ers blynyddoedd maith gan randdeiliaid. Felly gallem longyfarch ein hun yn fawr: mae'n bur bosibl na fyddai'r newidiadau wedi digwydd heb ein hymdrechion caled dros nifer o flynyddoedd. Diolch i bawb a fu'n helpu yn yr ymdrech.

Ond mae dal llawer o waith i wneud. Does dim addewid y bydd unrhyw beth yn digwydd cyn diwedd 2022. Yn y cyfamser, mae'n debyg bydd prinder cerbydau, trenau rhy fyr a chanslo trenau'n parhau, ac efallai waethygu os na fydd Keolis yn cyflwyno newidiadau mwy sydyn. Yn hytrach na "big bang" yn 2023, byddai'n well cael o leiaf rywfaint o gerbydau ychwanegol, trenau newydd a gwasanaethau ychwanegol yn gynharach.

Mater arall yw dyluniad y trenau newydd. Mae SARPA wedi dadlau ers tro byd fod angen raciau mawr i fagiau mawr a chesys, ar lein sy'n cael llawer o dwristiaid a theithwyr sy'n mynd yn bell. Mae angen byrddau, seddi sydd wedi'u halinio â'r ffenestri a socedi plwg wrth bob sedd. Dydy byrddau na raciau mawr ddim yn ymddangos mewn o leiaf un o'r dyluniadau arfaethedig a ryddhawyd yn ddiweddar, felly mae angen pwyso am y fath bethau ar y trenau.

Mae'n werth nodi hefyd mai sawl peth yn digwydd yng nghymoedd y de yr ydym wedi bod yn galw amdanynt ar y Cambrian. Fel rhan o Fetro De Cymru, mae sôn am gysylltiadau gwell â gwasanaethau bws, yn arbennig y rhai sy'n mynd yn bell. Pam na allem ni gael hyn ar y Cambrian? Yn yr un modd, bydd yr ochr Amey o KeolisAmey yn adeiladu lŵpiau pasio ac ati: mae angen lŵpiau ychwanegol arnom ni i ganiatáu i'r amserlen atgyfodi yn dilyn gohiriadau.

Serch hynny, mae'r newyddion am y fasnachfraint yn galonogol iawn, ac rwy'n edrych ymlaen at siawns i ni drafod ein dyheadau gyda swyddogion y fasnachfraint newydd pan gawn gyfle. Mae llawer i ddathlu, ond hefyd mae dal lawer i frwydro drosti. Mae'n atgoffa rywun o hen slogan British Rail:"We're getting there"

Jeff Smith
Aberystwyth
Mehefin 2018


Gallwch chi weld beth ddywedsom ni am y rheilffyrdd yn y gorffenol gan ddilyn y dolen hon i'n tudalen archif. Rydym ni wedi archifo'r holl cylchlythrau nôl i fis Tachwedd 2001
Mae unrhyw barn a fynegir ar wefan SARPA yn barn cyfranwyr ac nid yw o reidrwydd yn cynrychio SARPA ar ei cyfan. Cyhoeddir wybodaeth gyda'r bwriadau gorau, ond ni all SARPA derbyn cyfrifoldeb am unrhyw canlyniadau gwybodaeth diffygiol.

Mae'r lluniau ar y wefan o dan hawlfraint y ffotograffwyr - ni ddylid defnyddio'r rhain heb eu caniatád.

Mae'r webmeistr yn cadw'r hawl i wneud newidiadau.


Noder mai nifer o ddolenni yn cael eu cynnwys yn y testun ar hyd a lled y wefan. Mae'r rhain er lles ein hymwelwyr, er enghraifft wrth esbonio terminoleg y rheilffyrdd. Dydy'r dolenni ddim yn cyfateb i fynegiant barn SARPA ar unrhyw bwnc.


SARPA
   c/o Newtown Station Travel   yr Orsaf Rheilffordd,  Hen Ffordd Ceri,  Trenewydd,  Powys,  SY16 1BP  Cymru,
© SARPA 2005-2018
All Rights Reserved
Wefan:- Angus Eickhoff