SARPA Logo
   
   Hafan    Amcanion    Cyfarfodydd    Ymuno â ni    Cysylltu â ni    Cylchgrawn   Archif    Trafnidiaeth Cymru     Dolenni    English
 Driver's view of the line

Llun:- Robert Davies:-"Of Time and The Railway"
    


CROESO I WEFAN SARPA (Cymdeithas Teithwyr Rheilffordd rhwng Amwythig ac Aberystwyth

Diweddarwyd y tudalen hon ar 28ain Ebrill 2020

SARPA yw'r grŵp defnyddwyr rheilffordd ar gyfer y lein rhwng Amwythig ac Aberystwyth. Mae'r lein yn rhedeg o'r ffin rhwng Cymru a Lloegr, trwy sir Trefaldwyn i arfordir gogledd Ceredigion, gan derfynu yn Aberystwyth, tref Prifysgol (ac weinyddol) sy'n dod yn fwyfwy pwysig. Ein pwrpas yw cadw ac hyrwyddo'r lein fel bod rhwydwaith cludiant cynaliadwy ar gyfer cenhedlaethau'r dyfodol. SARPA yw un o'r grŵpiau teithwyr rheilffyrdd mwyaf weithgar yng Nghymru ac rydym ni'n cwrdd yn fisol. Rydym ni'n ymgyrchu'n gyson am nifer o faterion o amseroedd ac amlder trenau i gynnal a chadw gorsafoedd. Rydym ni'n croesawu unrhyw sylwadau am y gwasanaeth rheilffordd yng Nghanolbarth Cymru.

Newidiodd Franchise Cymru a Gororau ym mis Hydref 2018 ac edrychwn ymlaen at weithio gyda'r gweithredwr newydd, KeolisAmey, sy'n gweithredu o dan yr enw brand "Trafnidiaeth Cymru" .


NEGES GAN Y CADEIRYDD

Mewn man arall ar ein gwefan gallwch weld ein cylchlythyr di-brint cyntaf erioed. Oherwydd yr amgylchiadau ynglŷn â'r coronafeirws, roeddem yn teimlo na ddylid anfon copïau papur trwy'r post am y tro, felly dim ond fel PDF caiff y rhifyn hwn ei gyhoeddi.

Ar hyn o bryd, mae llawer llai o deithwyr ar y rheilffyrdd (ac ar y ffyrdd am hynny), ond mae'r rheilffyrdd dal i chwarae rhan bwysig o ran cludo gweithwyr allweddol i'w gwaith. Mae Trafnidiaeth Cymru wedi adrodd wrthym eu bod wedi trafod y gwasanaeth sydd angen ar y Cambrian gyda'r gwasanaeth iechyd a chartrefi gofal er mwyn sicrhau bod gweithwyr allweddol yn gallu chwarae eu rhan yn yr ymateb i'r argyfwng.

Er bod yr amgylchiadau wedi arwain at grebachiad sylweddol yng ngwasanaethau a theithiau ar y lein, rydym dal i gadw llygad ar y dyfodol, gyda'n galwadau am fwy o gerbydau, cyfleusterau teilwng a gwasanaethau gwell. Er mai dim ond swyddogion y Pwyllgor sy'n cwrdd ar hyn o bryd, ac hynny dros y wê, rydym dal i roi pwysau ar Drafnidiaeth Cymru ynglŷn â nifer y toiledau ar y trenau newydd, y nifer o gerbydau a sut mae'r trefniadau bysiau yn lle trenau'n cael eu gweithredu pan fo anhawsterau ar y cledrau, ymysg materion eraill.

Yn olaf, ond yn bwysig iawn, mae ein haelodau yn bwysig iawn i ni, felly cofion gorau a chadw'n saff.

Jeff Smith,
Cadeirydd,
Ebrill 2020






Gallwch chi weld beth ddywedsom ni am y rheilffyrdd yn y gorffenol gan ddilyn y dolen hon i'n tudalen archif. Rydym ni wedi archifo'r holl cylchlythrau nôl i fis Tachwedd 2001




Mae unrhyw barn a fynegir ar wefan SARPA yn barn cyfranwyr ac nid yw o reidrwydd yn cynrychio SARPA ar ei cyfan. Cyhoeddir wybodaeth gyda'r bwriadau gorau, ond ni all SARPA derbyn cyfrifoldeb am unrhyw canlyniadau gwybodaeth diffygiol.

Mae'r lluniau ar y wefan o dan hawlfraint y ffotograffwyr - ni ddylid defnyddio'r rhain heb eu caniatád.

Mae'r webmeistr yn cadw'r hawl i wneud newidiadau.


Noder mai nifer o ddolenni yn cael eu cynnwys yn y testun ar hyd a lled y wefan. Mae'r rhain er lles ein hymwelwyr, er enghraifft wrth esbonio terminoleg y rheilffyrdd. Dydy'r dolenni ddim yn cyfateb i fynegiant barn SARPA ar unrhyw bwnc.


SARPA
   c/o Newtown Station Travel   yr Orsaf Rheilffordd,  Hen Ffordd Ceri,  Trenewydd,  Powys,  SY16 1BP  Cymru,
© SARPA 2005-2020
All Rights Reserved
Wefan:- Angus Eickhoff