SARPA Logo
   
   Hafan    Amcanion    Cyfarfodydd    Ymuno â ni    Cysylltu â ni    Cylchgrawn   Archif    Trafnidiaeth Cymru     Dolenni    English
 Driver's view of the line

Llun:- Robert Davies/ "Of Time and The Railway"
    


CROESO I WEFAN SARPA (Cymdeithas Teithwyr Rheilffordd rhwng Amwythig ac Aberystwyth

Diweddarwyd y tudalen hon ar 10fed Ionawr 2019

SARPA yw'r grŵp defnyddwyr rheilffordd ar gyfer y lein rhwng Amwythig ac Aberystwyth. Mae'r lein yn rhedeg o'r ffin rhwng Cymru a Lloegr, trwy sir Trefaldwyn i arfordir gogledd Ceredigion, gan derfynu yn Aberystwyth, tref Prifysgol (ac weinyddol) sy'n dod yn fwyfwy pwysig. Ein pwrpas yw cadw ac hyrwyddo'r lein fel bod rhwydwaith cludiant cynaliadwy ar gyfer cenhedlaethau'r dyfodol. SARPA yw un o'r grŵpiau teithwyr rheilffyrdd mwyaf weithgar yng Nghymru ac rydym ni'n cwrdd yn fisol. Rydym ni'n ymgyrchu'n gyson am nifer o faterion o amseroedd ac amlder trenau i gynnal a chadw gorsafoedd. Rydym ni'n croesawu unrhyw sylwadau am y gwasanaeth rheilffordd yng Nghanolbarth Cymru.

Newidiodd Franchise Cymru a Gororau ym mis Hydref 2018 ac edrychwn ymlaen at weithio gyda'r gweithredwr newydd, KeolisAmey, sy'n gweithredu o dan yr enw brand "Trafnidiaeth Cymru" .


NEGES GAN Y CADEIRYDD

Roedd yn wych weld gymaint o bobl yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn Machynlleth ar ddechrau mis Hydref. Hoffwn estyn llongyfarchiadau gwresog i ddau swyddog newydd, sef Sarah Harvey, ein Hysgrifenydd, a Bill Redfern ein Hysgrifenydd Aelodaeth a Thrysorydd. Dwi'n sicr bydd y ddau ohonynt yn gwneud cyfraniad werthfawr iawn. Trafodwyd hefyd, wrth gwrs, ein gobeithion a phryderon am Reilffyrdd y Cambrian.

Mewn amser sy'n llawn addewidion i'r dyfodol ond sydd hefyd yn llawn problemau cyfredol, mae'n bur amlwg fod SARPA yn fwy berthnasol nag erioed o'r blaen.

Ar yr un llaw, mae trenau newydd ar eu ffordd (mewn 4 blynedd), ac mae hynny yn ei hunan yn addawol. Yn wir, mae'n wych gennyf weld Trafnidiaeth Cymru yn addo pethau fel llawer o fyrddau ar y trenau a raciau i gêsys - pethau rydym ni wedi bod yn brwydro amdanynt - gan gyfeirio at yr adborth mae nhw wedi cael gan raddeiliaid. Trwy barhau i bwyso am ddyluniad mewnol i'r trenau sy'n adlewyrchu dyheadau teithwyr ar y Cambrian, gallem sicrhau gwelliannau mawr ar y lein.

Ar y llaw arall, mae perfformiad yn gyffredinol yn ddiweddar wedi bod yn ofnadwy. Mae diffygion staff wedi bod ac mae diffygion cerbydau tra bod llawer ohonynt yn cael eu haddasu i safonau hygyrchedd a gyhoeddwyd tua 20 mlynedd yn ôl. Er fod angen gwneud trenau'n hygyrch i deithwyr anabl, byddai hyn wedi achosi llai o drafferth pe fyddai Arriva wedi cychwyn ar y gwaith ynghynt. Ond ta waeth am hynny - mae llawer o deithwyr wedi cwyno am safon y gwasanaeth ar hyn o bryd. Enghraifft gwych oedd gwŷl y banc mis Awst - adeg brysur iawn ar reilffordd fel y Cambrian - lle cafodd llawer o drenau eu canslo a'r lleill yn dueddu fod yn rhy fyr. Mae'r fath beth i'w gweld yn rheolaidd ers sawl fis.

Yn sicr mae angen i ni barhau i bwyso am nodweddion megis byrddau, seddi sy'n cyd-fynd â lleoliadau'r ffenestri, raciau i fagiau mawr ac ati ar y trenau newydd, ond ni allem anwybyddu'r angen i bwyso am welliannau i'r gwasanaethau dros y 4 blynedd nesaf. Mae canslo trenau neu rhedeg trenau sy'n rhy fyr yn anfantais mawr i'r defnyddwyr ac i'r economi lleol, ac mae'n gallu troi pobl i ffwrdd o'r rheilffordd. Felly byddem yn codi'r pwnc yn eithaf gyson dros y misoedd nesaf o leiaf.

Jeff Smith,
Cadeirydd,
Hydref 2018


Gallwch chi weld beth ddywedsom ni am y rheilffyrdd yn y gorffenol gan ddilyn y dolen hon i'n tudalen archif. Rydym ni wedi archifo'r holl cylchlythrau nôl i fis Tachwedd 2001
Mae unrhyw barn a fynegir ar wefan SARPA yn barn cyfranwyr ac nid yw o reidrwydd yn cynrychio SARPA ar ei cyfan. Cyhoeddir wybodaeth gyda'r bwriadau gorau, ond ni all SARPA derbyn cyfrifoldeb am unrhyw canlyniadau gwybodaeth diffygiol.

Mae'r lluniau ar y wefan o dan hawlfraint y ffotograffwyr - ni ddylid defnyddio'r rhain heb eu caniatád.

Mae'r webmeistr yn cadw'r hawl i wneud newidiadau.


Noder mai nifer o ddolenni yn cael eu cynnwys yn y testun ar hyd a lled y wefan. Mae'r rhain er lles ein hymwelwyr, er enghraifft wrth esbonio terminoleg y rheilffyrdd. Dydy'r dolenni ddim yn cyfateb i fynegiant barn SARPA ar unrhyw bwnc.


SARPA
   c/o Newtown Station Travel   yr Orsaf Rheilffordd,  Hen Ffordd Ceri,  Trenewydd,  Powys,  SY16 1BP  Cymru,
© SARPA 2005-2019
All Rights Reserved
Wefan:- Angus Eickhoff