SARPA Logo
   
   Hafan    Amcanion    Cyfarfodydd    Ymuno â ni    Cysylltu â ni    Cylchgrawn   Archif    Trenau Arriva Cymru     Dolenni    English
 Driver's view of the line

Llun:- Robert Davies/ "Of Time and The Railway"
    


CROESO I WEFAN SARPA (Cymdeithas Teithwyr Rheilffordd rhwng Amwythig ac Aberystwyth

Diweddarwyd y tudalen hon ar 12 Rhagfyr 2017

SARPA yw'r grŵp defnyddwyr rheilffordd ar gyfer y lein rhwng Amwythig ac Aberystwyth. Mae'r lein yn rhedeg o'r ffin rhwng Cymru a Lloegr, trwy sir Trefaldwyn i arfordir gogledd Ceredigion, gan derfynu yn Aberystwyth, tref Prifysgol (ac weinyddol) sy'n dod yn fwyfwy pwysig. Ein pwrpas yw cadw ac hyrwyddo'r lein fel bod rhwydwaith cludiant cynaliadwy ar gyfer cenhedlaethau'r dyfodol. SARPA yw un o'r grŵpiau teithwyr rheilffyrdd mwyaf weithgar yng Nghymru ac rydym ni'n cwrdd yn fisol. Rydym ni'n ymgyrchu'n gyson am nifer o faterion o amseroedd ac amlder trenau i gynnal a chadw gorsafoedd. Rydym ni'n croesawu unrhyw sylwadau am y gwasanaeth rheilffordd yng Nghanolbarth Cymru.

Bydd Masnachfraint Cymru a Gororau yn newid yn nes ymlaen yn 2018 ac rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda'r gweithredwr newydd. Mae'n ddrwg gennym, ar ôl yr holl waith caled a gyflwynir gan Arriva i wella ansawdd y gwasanaeth, maen nhw wedi penderfynu peidio â gwneud cais.


NEGES GAN Y CADEIRYDD

Fel eich cadeirydd newydd, mae'n bleser mawr i mi ysgrifennu fy neges gyntaf. Dwi'n angerddol am y rheilffyrdd yn gyffredinol, ac mae gen i ddiddordeb arbennig yn y Cambrian, gan fy mod i'n defnyddio'r lein yn aml.

Dw i wedi cymryd yr awenau ar amser tyngedfennol: mae dryswch yn teyrnasu o ran y masnachfraint newydd, y manylion ohoni ac hyd yn oed am ba lywodraeth fydd yn dyrannu'r masnachfraint. Ar nodyn gwell, mae'r byd rheilffyrdd yn byrlymus, gyda chynydd mawr yn y nifer o deithwyr, gwasanaethau ychwanegol, cysylltiadau gwell gyda lein yr Arfordir wrth Gyffordd Dyfi, mae'r ymgyrch i uno Aberystwyth a Chaerfyrddin gyda rheilffordd ar ei gryfaf ers gau'r lein, ac mae'r cynlluniau ar gyfer gorsaf newydd yn Bow Street yn mynd yn ei blaen (rydym yn pwysleisio bydd angen gwelliannau i'r cyflymderau ac efallai lwp pasio ychwanegol er mwyn cynnal amseru da ar y lein).

Hoffwn allu dweud newyddion da am y masnachfraint newydd, ond mae afloywder Llywodraeth Cymru yn gadael ni i gyd yn y tywyllwch, yn ceisio canfod wybodaeth trwy sibrydion a thameidiau o wybodaeth. Digon yw dweud, mae SARPA wedi gwthio'n galed i gael gwelliannau mawr: gwasanaeth bob awr llawn ar brif lein y Cambrian, cerbydau ychwanegol, gwelliannau i'r seilwaith, gwelliannau i orsafoedd ac ati. Mae SARPA wedi hybu agenda cryf am welliannau i'r gwasanaethau ar y Cambrian trwy ein hymatebion i ymgynghoriadau, trwy ein cynrychiolaeth i Bwyllgor Cyswllt y rheilffordd a thrwy ymatebion unigol ein haelodau. Nid yw'n sicr eto os caiff ein galwadau eu gweithredu, a dydy'r ymgyrch ddim wedi dod i ben eto o bell ffordd!

Un erthygl calonogol o gwpl o wythnosau yn ôl oedd cyhoeddiad Llywodraeth Cymru bydd gan pob trên gard yn y masnachfraint newydd. Mae'r cysgod Gweithredu gyda Gyrrwr yn Unig (DOO) wedi bod yn testun dicter ar gyfer undebau llafur, grwpiau defnyddwyr a theithwyr fel eu gilydd ac mi fyddai DOO pendant yn hollol anaddas ar gyfer y Cambrian. Mae SARPA wedi galw'n gyson am y fath cyhoeddiad ac mae'n wych cylwed bydd diogelwch teithwyr trên yn cael ei chynnal i'r dyfodol.

Efallai'r anscirwydd mwyaf ynglŷn a'r masnachfraint newydd yw pa lywodraeth fydd yn cyfrifol am ddyrannu'r masnachfraint. Er roedd disgwyl i'r pŵerau cael eu datganoli I Lywodraeth Cymru cyn i'r masnachfraint cael ei dyrannu, mae Ysgrifennydd Trafnidiaeth San Steffan, Chris Grayling, wedi corddi'r dyfroedd gyda chyfres o gyhoeddiadau amrywiol ac anghyson, ar ei fynn. Mae hyn yn bygythio gohirio dyraniad y masnachfraint yn sylweddol.

Mae SARPA yn cynnwys amrediad o safbwyntiau o ran datganoli a'r rheilffyrdd, ac mae ein prif pryderon yw safon y gwasanaeth sy'n cael ei gynnig, buddsoddiad mewn trenau a seilwaith ac ati. Serch hynny, gall y gemau gwleidyddol sy'n cael eu chwarae ar hyn o bryd peri efallai'r canlyniad gwaethaf posibl: gall gohirio dyraniad y masnachfraint achosi estyniad yn y model cyfredol dim-tyfiant yn y cyfamser, ac mi fyddai'n debyg o ohirio'r gwaith i sicrhau fod y trenau I gyd yn cydymffurfio gyda'r rheoliadau yn y Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd (DDA). Mae'r rheoliadau yn rhoi disgwyliadau ar unrhyw drên i deithwyr sy'n rhedeg yn ôl 2019, gan gynnwys toiled hygyrch; mae hyn yn ystyried tynnu trenau o wasanaeth am nifer o wythnosau i wneud y gwaith. Wrth i ddyraniad y masnachfraint cael ei ohorio, bydd angen gweithio'n cyflymach, sy'n ystyried bydd mwy o drenau allan o wasanaeth ar yr un adeg. Byddai hyn yn achosi prinder cerbydau ac felly bydd y trenau'n orlawn am amser hir. Efallai bydd yr erthygl dychanol am Hornby yn cynhyrchu bws rheilffordd iddathlu "llwyddiant" masnachfraint Greater Anglia yn dod yn wir, ond mewn lliwiau Arriva y tro hyn.

Yn sicr, roedd y dyraniad masnachfraint yn 2003 yn trychinebus, ac mae fe wedi arwain at orlenwi trwm ar gyfer teithwyr tra ar yr un pryd yn creu elw mawr iawn i Arriva. Mae penderfyniad diweddar Grayling (y dyn a'i bwyll eto) i ganslo'r gwaith trydaneiddio rhwng Caerdydd ac Abertawe hefyd wedi bod yn ergyd i'r rheilffyrdd yng Nghymru (a'r gororau). Serch hynny, dydy symud y pwerau i ddyrannu'r masnachfraint o Lundain i Gaerdydd ddim yn newid y sefyllfa ar ben ei hunan: mae fe ond yn symud y penderfyniad yn agosach at adref. A dyma sy'n dod at ein rôl ni, a rôl ei haelodau.

Mae'r proses masnachfraint dal i gael ei drafod. Gan gymryd bydd Llywodraeth Cymru, yn y pend-draw, yn dyrannu'r masnachfraint, mae dal amser i lobio'n haelodau seneddol (ar gyfer y rhai ohonym sy'n byw yng Nghymru. O dan system Cymru, mae gennym 5 AC ac un AS yr un. Mae'n haelodau yn Lloegr hefyd gydag Aelod Seneddol hefyd (ond dim Acau). Awn ati i barhau i lobio er mwyn cael y dyfodol gorau bosib i'r lein. Gwasanaeth bob awr llawn, cerbydau ychwanegol, gwelliannau i'r seilwaith, gwelliannau i'r gorsafoedd - dere ar daith!

Jeff Smith
Aberystwyth
Mis Tachwedd 2017


Gallwch chi weld beth ddywedsom ni am y rheilffyrdd yn y gorffenol gan ddilyn y dolen hon i'n tudalen archif. Rydym ni wedi archifo'r holl cylchlythrau nôl i fis Tachwedd 2001
Mae unrhyw barn a fynegir ar wefan SARPA yn barn cyfranwyr ac nid yw o reidrwydd yn cynrychio SARPA ar ei cyfan. Cyhoeddir wybodaeth gyda'r bwriadau gorau, ond ni all SARPA derbyn cyfrifoldeb am unrhyw canlyniadau gwybodaeth diffygiol.

Mae'r lluniau ar y wefan o dan hawlfraint y ffotograffwyr - ni ddylid defnyddio'r rhain heb eu caniatád.

Mae'r webmeistr yn cadw'r hawl i wneud newidiadau.


Noder mai nifer o ddolenni yn cael eu cynnwys yn y testun ar hyd a lled y wefan. Mae'r rhain er lles ein hymwelwyr, er enghraifft wrth esbonio terminoleg y rheilffyrdd. Dydy'r dolenni ddim yn cyfateb i fynegiant barn SARPA ar unrhyw bwnc.


SARPA
   c/o Newtown Station Travel   yr Orsaf Rheilffordd,  Hen Ffordd Ceri,  Trenewydd,  Powys,  SY16 1BP  Cymru,
© SARPA 2005-2018
All Rights Reserved
Wefan:- Angus Eickhoff