SARPA Logo
   
   Hafan    Amcanion    Cyfarfodydd    Ymuno â ni    Cysylltu â ni    Cylchgrawn   Archif    Trafnidiaeth Cymru     Dolenni    English
 Driver's view of the line

Llun:- Robert Davies:-"Of Time and The Railway"
    


CROESO I WEFAN SARPA (Cymdeithas Teithwyr Rheilffordd rhwng Amwythig ac Aberystwyth

Diweddarwyd y tudalen hon ar 12fed Medi 2020

SARPA yw'r grŵp defnyddwyr rheilffordd ar gyfer y lein rhwng Amwythig ac Aberystwyth. Mae'r lein yn rhedeg o'r ffin rhwng Cymru a Lloegr, trwy sir Trefaldwyn i arfordir gogledd Ceredigion, gan derfynu yn Aberystwyth, tref Prifysgol (ac weinyddol) sy'n dod yn fwyfwy pwysig. Ein pwrpas yw cadw ac hyrwyddo'r lein fel bod rhwydwaith cludiant cynaliadwy ar gyfer cenhedlaethau'r dyfodol. SARPA yw un o'r grŵpiau teithwyr rheilffyrdd mwyaf weithgar yng Nghymru ac rydym ni'n cwrdd yn fisol. Rydym ni'n ymgyrchu'n gyson am nifer o faterion o amseroedd ac amlder trenau i gynnal a chadw gorsafoedd. Rydym ni'n croesawu unrhyw sylwadau am y gwasanaeth rheilffordd yng Nghanolbarth Cymru.

Newidiodd Franchise Cymru a Gororau ym mis Hydref 2018 ac edrychwn ymlaen at weithio gyda'r gweithredwr newydd, KeolisAmey, sy'n gweithredu o dan yr enw brand "Trafnidiaeth Cymru" .


NEGES GAN Y CADEIRYDD

Er gwaethaf trafferthion Covid-19, mae SARPA dal i fod yn weithredol. Rydym yn parhau i lobio ynglŷn â dyluniad y trenau newydd, ymateb i ymgynghoriadau ac yn y blaen. Mae hyn yn cynnwys nifer y tai bach ar y trenau, nifer o gerbydau a seddi arnynt a'u tanwydd. Mae'n destun tristwch gennyf fod y sefyllfa ynglŷn â hyn heb newid o gwbl ers cyhoeddi'r cylchlythyr diwethaf, ond rydym yn trio'n galed i newid y sefyllfa.

Rydym ni heb gynnal cyfarfod wyneb i wyneb ers mis Mawrth, fodd bynnag mae'r pwyllgor wedi bod yn cwrdd yn rhithiol dros y we yn fisol. Bydd ein holl gyfarfodydd yn y dyfodol agos, gan gynnwys y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, yn digwydd arlein nes ei bod hi'n ddiogel i ni gwrdd yn ffisegol eto. Rydym yn ymwybodol bod hyn yn dieithrio rhai o'n haelodau sydd ddim yn meddu ar gysylltiad we neu'r meddalwedd priodol i ymuno yn y cyfarfodydd, ond does dim llawer o ddewis gennym! Felly ymddiheuriadau i'r rhai ohonoch na fydd yn medru mynychu'r CCB eleni.

Ychydig ddyddiau cyn i mi ysgrifennu fy neges, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru a Thrafnidiaeth Cymru eu bod yn codi'r gwaharddiad ar deithiau trên nad sy'n hanfodol, sy'n debyg o gynyddu defnydd o'r lein ac sydd wedi derbyn croeso gan nifer o gyn-deithwyr ar hyd y lein. Fodd bynnag, mae hi bellach yn hanfodol i bawb gwisgo mwgwd ar y trenau, mae mesurau pellteru cymdeithasol dal ar waith ar y trenau a bydd rhaid prynu tocyn cyn teithio am na fydd modd prynu tocynnau ar y trên.

Cadwch yn saff, a chofiwch gwisgo mwgwd os ydych am deithio ar y trên.

Jeff Smith,
Cadeirydd,
Ebrill 2020


Gallwch chi weld beth ddywedsom ni am y rheilffyrdd yn y gorffenol gan ddilyn y dolen hon i'n tudalen archif. Rydym ni wedi archifo'r holl cylchlythrau nôl i fis Tachwedd 2001
Mae unrhyw barn a fynegir ar wefan SARPA yn barn cyfranwyr ac nid yw o reidrwydd yn cynrychio SARPA ar ei cyfan. Cyhoeddir wybodaeth gyda'r bwriadau gorau, ond ni all SARPA derbyn cyfrifoldeb am unrhyw canlyniadau gwybodaeth diffygiol.

Mae'r lluniau ar y wefan o dan hawlfraint y ffotograffwyr - ni ddylid defnyddio'r rhain heb eu caniatád.

Mae'r webmeistr yn cadw'r hawl i wneud newidiadau.


Noder mai nifer o ddolenni yn cael eu cynnwys yn y testun ar hyd a lled y wefan. Mae'r rhain er lles ein hymwelwyr, er enghraifft wrth esbonio terminoleg y rheilffyrdd. Dydy'r dolenni ddim yn cyfateb i fynegiant barn SARPA ar unrhyw bwnc.


Shrewsbury to Aberystwyth Rail Passengers Association (SARPA)
   c/o Arosfa,   7 Railway Terrace,  Heol y Doll,  Machynlleth,  Powys,  SY20 8BJ  Wales,  United Kingdom
© SARPA 2005-2020
All Rights Reserved
Website:- Angus Eickhoff