SARPA Logo
   
   Hafan    Amcanion    Cyfarfodydd    Ymuno â ni    Cysylltu â ni    Cylchgrawn   Archif    Trafnidiaeth Cymru     Dolenni    English
 Driver's view of the line

Llun:- Robert Davies:-"Of Time and The Railway"
    


CROESO I WEFAN SARPA (Cymdeithas Teithwyr Rheilffordd rhwng Amwythig ac Aberystwyth

Diweddarwyd y tudalen hon ar 6ed Awst 2019

SARPA yw'r grŵp defnyddwyr rheilffordd ar gyfer y lein rhwng Amwythig ac Aberystwyth. Mae'r lein yn rhedeg o'r ffin rhwng Cymru a Lloegr, trwy sir Trefaldwyn i arfordir gogledd Ceredigion, gan derfynu yn Aberystwyth, tref Prifysgol (ac weinyddol) sy'n dod yn fwyfwy pwysig. Ein pwrpas yw cadw ac hyrwyddo'r lein fel bod rhwydwaith cludiant cynaliadwy ar gyfer cenhedlaethau'r dyfodol. SARPA yw un o'r grŵpiau teithwyr rheilffyrdd mwyaf weithgar yng Nghymru ac rydym ni'n cwrdd yn fisol. Rydym ni'n ymgyrchu'n gyson am nifer o faterion o amseroedd ac amlder trenau i gynnal a chadw gorsafoedd. Rydym ni'n croesawu unrhyw sylwadau am y gwasanaeth rheilffordd yng Nghanolbarth Cymru.

Newidiodd Franchise Cymru a Gororau ym mis Hydref 2018 ac edrychwn ymlaen at weithio gyda'r gweithredwr newydd, KeolisAmey, sy'n gweithredu o dan yr enw brand "Trafnidiaeth Cymru" .


NEGES GAN Y CADEIRYDD

Mae'r misoedd diwethaf wedi bod yn amser brysur i SARPA. Rydym yn parhau I bwyso am welliannau i'r gwasanaeth ar y Cambrian yn y tymor byr ac hefyd am sylweddol mwy o gerbydau sy'n gallu gweithio ar y Cambrian o 2023 ymlaen. Ymysg pethau eraill, roedd yn fraint cael presennoldeb a chyfraniad Ioan Jenkins o Drafnidiaeth Cymru, yn ogystal â Claire Williams, y Swyddog Partneriaeth, yn ein cyfarfod yn siambr ysblennydd Cyngor Tref y Drenewydd.

Ar nodyn trist, collasom aelod gweithgar iawn, Peter King, ym mis Mawrth eleni. Roedd Peter yn mynychu a chyfrannu at ein cyfarfodydd yn gyson, yn ogystal ag ymgyrchu'n ddi-flino ar nifer o bynciau - roedd yn un o hoelion wyth yr ymgyrch i ailagor gorsaf Carno. Bu i mi gyfleu ein cydymdeimladau at ei wraig a byddem yn colli ei gwmni a'i gyfraniadau.

Gyda phroblemau mawr yn dal i effeithio ar y gwasanaeth a phenderfyniadau'n cael eu gwneud ynglŷn â'r trenau newydd, mae'r sefyllfa ar y Cambrian yn parhau i esblygu a bydd SARPA yn parhau i gyfleu cwynion, canmoliaeth ac awgrymiadau fel bo'n briodol er mwyn sicrhau gwasanaeth teilwng i'r holl cymunedau ar hyd y lein.

Jeff Smith,
Cadeirydd,
Gorffenaf 2019


Gallwch chi weld beth ddywedsom ni am y rheilffyrdd yn y gorffenol gan ddilyn y dolen hon i'n tudalen archif. Rydym ni wedi archifo'r holl cylchlythrau nôl i fis Tachwedd 2001
Mae unrhyw barn a fynegir ar wefan SARPA yn barn cyfranwyr ac nid yw o reidrwydd yn cynrychio SARPA ar ei cyfan. Cyhoeddir wybodaeth gyda'r bwriadau gorau, ond ni all SARPA derbyn cyfrifoldeb am unrhyw canlyniadau gwybodaeth diffygiol.

Mae'r lluniau ar y wefan o dan hawlfraint y ffotograffwyr - ni ddylid defnyddio'r rhain heb eu caniatád.

Mae'r webmeistr yn cadw'r hawl i wneud newidiadau.


Noder mai nifer o ddolenni yn cael eu cynnwys yn y testun ar hyd a lled y wefan. Mae'r rhain er lles ein hymwelwyr, er enghraifft wrth esbonio terminoleg y rheilffyrdd. Dydy'r dolenni ddim yn cyfateb i fynegiant barn SARPA ar unrhyw bwnc.


SARPA
   c/o Newtown Station Travel   yr Orsaf Rheilffordd,  Hen Ffordd Ceri,  Trenewydd,  Powys,  SY16 1BP  Cymru,
© SARPA 2005-2019
All Rights Reserved
Wefan:- Angus Eickhoff